Gedragscode

Het doel van de Ethische Gedrags Code (EGC) is ‘professionaliteit’ van beroepscoaches
onder woorden te brengen en deze omschrijving als leidraad te laten dienen voor het
professioneel functioneren van coaches.

De EGC biedt coaches ruim voldoende uitgangspunten en richtlijnen om verantwoord te kunnen handelen in vrijwel alle situaties waarin zij tijdens de uitoefening van hun beroep terecht kunnen komen, met als belangrijkste doel: het bevorderen van welzijn en veiligheid van de individuen en groepen waarmee zij werken.

De EGC biedt coaches daarmee een solide basis van normen en waarden waarop zij tijdens de uitoefening van hun beroep kunnen bouwen.

De vraag of iemand wel of niet de wet overtreedt, kan echter nooit door toepassing van deze EGC alleen beantwoord worden. De EGC biedt geen bescherming tegen rechtsvervolging aan wie zich strikt aan de letter ervan houdt, net zo min als iemand alleen op grond van overtreden van het gestelde in de EGC juridisch strafbaar gesteld kan worden. Het zich gehouden hebben aan of het overtreden hebben van deze EGC kan daarentegen wel als argument in juridische procedures aangevoerd worden en afhankelijk van de omstandigheden, als ontlastende dan wel belastende factor meegewogen worden in de oordeelsvorming.

 

Definities

  • Coach: iemand die coacht; in het bijzonder iemand die dat beroepsmatig doet.
  • Coachee: iemand die gecoacht wordt, in het bijzonder door een professionele coach.
  • Coachen: het strategisch en tactisch aanwenden van voornamelijk psychologische, spirituele, en communicatieve vaardigheden en technieken, teneinde een individu of groep op eigen kracht bepaalde, zelfgekozen doelen te laten bereiken.
  • Coaching: het proces van coachen en gecoacht worden op basis van een overeenkomst.

 

Uitgangspunten

Vrouwenkracht Coach Marieke gaat er van uit dat:

  1. De coachee uiteindelijk zelf het beste weet wat goed voor hem is en zowel in zijn privé – als in zijn professioneel bestaan zelf, op basis van eigen afwegingen, kan beslissen wat hij wél of niet wil. Dientengevolge is de coachee ook zelf verantwoordelijk voor de keuzen die hij maakt, en is hij in persoon aanspreekbaar op zijn gedrag.
  2. De coachee en de coach elkaar volkomen gelijkwaardig zijn, in die zin dat beiden unieke en complete mensen zijn, vol mogelijkheden.
  3. Tijdens coaching de doelen, middelen en keuzen van de coachee prioriteit hebben boven die van de coach.

Verklaring

Coach Marieke Steenbakkers verklaart zich vrijwillig en volledig te houden aan de EGC die op de deze pagina wordt weergegeven.

 

De ECG telt vier paragrafen:

1. Respect

Respect duidt op het erkennen en eerbiedigen van waarden in het algemeen en iemands persoonlijke en menselijke waardigheid in het bijzonder. Een coach brengt dit tot uitdrukking door onderstaande gedragsregels na te leven:

1.1 Zij benadert en behandelt ieder mens als gelijkwaardig.
1.2 Zij laat zijn coachee de ruimte om eigen beslissingen te nemen en veranderingen in eerder genomen beslissingen aan te brengen, rekening houdend met eigen normen, waarden, prioriteiten en levensovertuiging.
1.3 Zij houdt rekening met het ontwikkelingsniveau, de mogelijkheden en behoeften van de coachee.
1.4 Zij dient zich vóór de aanvang van de professionele relatie ervan te gewissen, als er sprake is van een externe opdrachtgever, dat zowel de opdrachtgever als de cliënt over dezelfde informatie beschikken voor wat betreft doel en opzet van de professionele relatie en de voorgenomen werkwijze. De opdracht kan slechts doorgang vinden als over doel en opzet tussen hen overeenstemming bestaat. Bij wijziging van de situatie of van de opdracht dient de coach tot hernieuwde afspraken te komen.
1.5 Zij gaat gedurende een coachingsrelatie geen seksuele of andere intieme relatie met een coachee aan.

2. Integriteit

De coach streeft naar integriteit in haar beroepsuitoefening. In haar handelen betoont de coach eerlijkheid, betrouwbaarheid, gelijkwaardige behandeling en openheid tegenover de coachee. Zij schept tegenover alle betrokkenen duidelijkheid over de rollen die zij vervult en handelt in overeenstemming daarmee.

2.1 Zij is eerlijk en oprecht. Hij zegt wat hij doet en doet wat hij zegt.
2.2 Zij laat zich niet in met praktijken die de wet overschrijden of algemeen aanvaarde regels van fatsoen te buiten gaan. Zij laat zich niet in diskrediet brengen.
2.3 Zij gedraagt zich in woord en daad eerzaam en fatsoenlijk in haar relaties, en brengt de coachee nimmer in verlegenheid.
2.4 Hoewel zij zelfbewust optreedt en handelt, dringt zij zich nergens op de voorgrond en blijft zij bescheiden.
2.5 In situaties waarin zij met de coachee of anderen van mening verschilt, of waarin compromissen gesloten moeten worden, blijft zij redelijk en schappelijk en houdt hij de dialoog open.
2.6 Zij gaat tactvol en beschaafd met mensen om, en past zich wanneer dat nodig is in redelijkheid aan aan de omstandigheden, in het bijzonder aan gewoonten en gebruiken van de coachee, zonder haar persoonlijke authenticiteit prijs te geven.
2.7 Zij gaat vertrouwelijk om met alle informatie over de coachee die zij direct, indirect of door enige andere bron heeft ontvangen, en vrijwaart de coachee van misbruik en ongeautoriseerd openbaar worden van data.
2.8 Zij maakt geen misbruik van situaties, omstandigheden of kennis waarin de coachee afhankelijk van haar is, noch om zichzelf of andere relaties te bevoordelen, noch om de coachee of relaties van de coachee te benadelen.

 

3. Verantwoordelijkheid

Een coach neemt door het aangaan van een vertrouwensrelatie verplichtingen op zich die niet alleen een zwaar beroep doen op zijn verantwoordelijkheidsgevoel, maar die ook repercussies hebben op de maatschappij in het algemeen en alle betrokkenen bij het coachingsproces in het bijzonder. Zij zorgt ervoor dat, voor zover dat in haar vermogen ligt, dat haar diensten en de resultaten van haar beroepsmatig handelen niet worden misbruikt. Dat zij op verantwoorde wijze coacht, bewijst een coach door zich aan volgende gedragsregels te houden:

3.1 Zij onderkent de macht die inherent is aan haar positie en beseft dat zij zowel bewust, als onbewust grote invloed uit kan oefenen op de coachee en mogelijk ook op derden.
3.2 Zij kent zowel de beperkingen van haar beroep als de grenzen van haar persoonlijke competenties en zorgt ervoor dat zij geen van beide overschrijdt.
3.3 Zij is zich bewust van haar persoonlijke waardigheid en heeft inzicht in de invloed daarvan op de uitoefening van haar beroep als coach.
3.4 Zij aanvaardt waar nodig samenwerking met andere coaches en professionals, bijvoorbeeld indien in teamverband gewerkt moet worden aan grote projecten.
3.5 Zij maakt de bevrediging van eigen emotionele- en of andere behoeften niet afhankelijk van de relatie met een coachee.

 

4. Professionaliteit

Een coach streeft naar het verwerven en handhaven van een hoog niveau van professionaliteit in zijn beroepsuitoefening. Zij neemt de grenzen van haar deskundigheid in acht en de beperkingen van haar ervaring. Zij biedt alleen diensten aan en gebruikt alleen methoden en technieken waarvoor zij door opleiding, training en/of ervaring is gekwalificeerd.

4.1 Zij neemt zichzelf regelmatig onder de loep, doet aan zelfreflectie en past zelfanalyse toe om te na te gaan hoe en in welke richting zij zichzelf als mens én als coach zal ontwikkelen, om optimaal te kunnen blijven functioneren.
4.2 Zij houdt zich op de hoogte van ontwikkelingen, staat open voor nieuwe inzichten en onderzoekt nieuwe methoden op gebied van coaching.
4.3 Zij heeft of een beroepsaansprakelijkheidsverzekering of heeft op andere wijze gezorgd dat eventuele schaden waar hij als coach op kan worden aangesproken, in redelijkheid gedekt zijn, bijvoorbeeld door goede algemene voorwaarden.
4.4 Zij informeert desgevraagd welke opleiding, c.q. ervaring en kwalificaties zij heeft en welke methoden en stijl zij (voornamelijk) gebruikt bij coaching. Zij heeft daartoe een curriculum vitae beschikbaar dat door hem actueel wordt gehouden.
4.5 Zij maakt onderscheid tussen een coachingsrelatie en andere relatievormen, zoals een vriendschapsrelatie en een zakenrelatie. Hij waakt voor het optreden van belangenverstrengeling. Bij dreigende vermenging van relaties zal hij óf de coachingsrelatie beëindigen, dan wel de andere relatie opschorten.
4.6 Zij is collegiaal richting andere beroepscoaches, en is bereid mee te werken aan voortgaande professionalisering van het beroep en het optimaliseren van het imago.