Algemene voorwaarden
Vrouwenkracht Coach Marieke

Artikel 1 – Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 • Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden.
 • Arrangementskosten: de kosten voor de catering die door Vrouwenkracht Coach Marieke beschikbaar wordt gesteld tijdens een trainingsdag.
 • Klant: (i) elke particulier (ii) elk bedrijf, of (iii) elke instelling, die bij Vrouwenkracht Coach Marieke diensten afneemt.
 • Locatiekosten: de kosten voor de zaal die door Vrouwenkracht Coach Marieke beschikbaar wordt gesteld tijdens een trainingsdag.
 • Arrangementskosten: de kosten voor eventuele lunch, koffie, thee, frisdrank, hapjes en andere versnaperingen.
 • Onderwijsmateriaal: opleidings-, les- of instructiemateriaal, documentatie of enig ander materiaal in welke vorm dan ook, dat wordt gebruikt als onderdeel van de training.
 • Fysieke producten: Alle zaken die (los van een te volgen training) besteld kunnen worden bij Vrouwenkracht Coach Marieke, zoals boeken, folders, etc.
 • Overeenkomst op afstand: een Overeenkomst die zodanig tot stand is gekomen dat uitsluitend gebruik is gemaakt van een of meer technieken voor communicatie op afstand in de zin van art. 6:230g sub e Burgerlijk Wetboek, zoals elektronische communicatie (e-mail).
 • Prijs: de prijs voor een training of dienst met inbegrip van alle bijkomende kosten en belastingen.
 • Overeenkomst: een opdracht of overeenkomst, waaronder een Overeenkomst op Afstand, tussen Vrouwenkracht Coach Marieke en een Klant met betrekking tot het verzorgen van een training, al dan niet ten behoeve van werknemers van die Klant, hieronder nadrukkelijk begrepen een compleet door de Klant aan Vrouwenkracht Coach Marieke toegezonden en ingevuld aanmeldformulier, welke door Vrouwenkracht Coach Marieke is bevestigd.
 • Website: vrouwenkrachtcoach.nl

Artikel 2 – Toepasselijkheid

 1. Op alle offertes, aanbiedingen en diensten van Vrouwenkracht Coach Marieke en op alle door Vrouwenkracht Coach Marieke gesloten overeenkomsten zijn de Algemene Voorwaarden ter hand gesteld en derhalve van toepassing, voor zover daarvan niet is afgeweken overeenkomstig lid 3 van dit artikel.
 2. Door inschrijving voor een training of aankoop van een product/dienst (coaching), aanvaardt de Klant de toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden. Vrouwenkracht Coach Marieke wijst de toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden van de Klant, hoe ook genaamd, uitdrukkelijk van de hand.
 3. Afwijkingen van de Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk tussen Vrouwenkracht Coach Marieke en de Klant zijn overeengekomen. Onder schriftelijk wordt in de Algemene Voorwaarden mede verstaan iedere vorm van elektronische communicatie (bijvoorbeeld e-mail of op de Website).
 4. In de gevallen waarin de betreffende Overeenkomst en/of de Algemene Voorwaarden niet voorzien, zal Vrouwenkracht Coach Marieke een regeling treffen naar redelijkheid in overleg met de Klant.
 5. De (gehele of gedeeltelijke) ongeldigheid van een of meer bepalingen van de Algemene Voorwaarden tast de geldigheid of verbindendheid van de overige bepalingen niet aan. Indien zou blijken dat een bepaling ongeldig of onverbindend is, zullen Vrouwenkracht Coach Marieke en de Klant het ongeldige of onverbindende gedeelte vervangen door een bepaling die wel geldig en verbindend is en waarvan de rechtsgevolgen, gelet op de inhoud en strekking van de betreffende bepaling, zo veel mogelijk overeenstemmen met die van het ongeldige of onverbindende gedeelte van deze bepaling.

Artikel 3 – Overeenkomst

 1. De Klant gaat een Overeenkomst met Vrouwenkracht Coach Marieke aan door middel van de inschrijving voor de training of aankoop van een (online) product/dienst. Inschrijving voor een training of aankoop van een (online) product/dienst vindt plaats (i) via het aanmeldformulier van Vrouwenkracht Coach Marieke, (ii) telefonisch, (iii) per e-mail via het door Vrouwenkracht Coach Marieke verstrekte digitale inschrijfformulier, (iv) door aankoop via de online shop van Vrouwenkracht Coach Marieke.
 2. De Overeenkomst komt tot stand wanneer Vrouwenkracht Coach Marieke de inschrijving voor een training of coaching schriftelijk aanvaardt en wordt geacht tot stand te zijn gekomen op het moment waarop Vrouwenkracht Coach Marieke schriftelijk (waaronder ook e-mail) de inschrijving voor een training/coaching of aankoop aan de Klant heeft bevestigd. Deze bevestiging geldt tevens als bewijs van inschrijving voor de betreffende training of coaching.
 3. Vrouwenkracht Coach Marieke heeft het recht, alvorens een overeenkomst is gesloten, zonder opgaaf van reden, te besluiten om de overeenkomst niet te aanvaarden. Een overeenkomst is op dat moment dan ook niet tot stand gekomen.
 4. Bij contactonderwijs wordt onder aanvang van de training de datum van de eerste bijeenkomst verstaan. Bij onderwijs op afstand (of deels op afstand) wordt onder aanvang van de training/ coaching verstaan: het verschaffen van toegang tot het Onderwijsmateriaal dat op elektronische wijze wordt aangeboden.

Artikel 4 – Beëindiging/annulering/wijzigen Opleiding

 1. Als de Klant een particulier is, heeft de Klant gedurende 3 kalenderdagen na het sluiten van een Overeenkomst het recht de Overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden. Het is nadien (of als de Klant geen particulier is) niet mogelijk kosteloos de training te annuleren, onder voorbehoud van (ter uitsluitende beoordeling van Vrouwenkracht Coach Marieke) het geval van een ernstige ziekte of calamiteit voor zover de training of training onderde(e)l(en) nog niet is (zijn) aangevangen of ingepland. In dit geval zal restitutie gegeven worden na teruggave van al je materialen en verminderd met een bedrag van € 197,- incl. btw voor administratie- en gemaakte kosten.
 2. Bij langdurige ernstige ziekte of ongeval kan het traject in overleg voor een bepaalde periode worden stilgelegd, waarna deze in een latere fase hervat kan worden in overleg met Vrouwenkracht Coach Marieke. Indien mogelijk kan de training in een nieuwe groep hervat worden, in alle andere gevallen zullen individuele afspraken gemaakt worden.
 3. Wenst de Klant na 4 kalenderdagen na sluiten van de Overeenkomst alsnog te annuleren, is Vrouwenkracht Coach Marieke gerechtigd is de volgende kosten bij de Klant in rekening te brengen:

– bij annulering tot twee maanden voor aanvang van de training: 50% van de Prijs;
– bij annulering tussen twee maanden en een maand voor aanvang van de training: 75% van de Prijs;
– bij annulering tussen een maand en aanvang van de training: 100% van de Prijs;

 1. Annulering dient schriftelijk of per e-mail plaats te vinden.
 2. Indien het aantal aanmeldingen voor een bepaalde training of een bepaalde opleidingsmodule naar het oordeel van Vrouwenkracht Coach Marieke onvoldoende is (minder aanmeldingen dan 80% van de opleidingsplaatsen), staat het Vrouwenkracht Coach Marieke vrij om met de Klant overeen te komen dat de betreffende training of de betreffende trainingsmodule op een andere trainingslocatie, andere datum en/of ander tijdstip zal worden gevolgd. In dien Vrouwenkracht Coach Marieke en de Klant geen overeenstemming bereiken over deze wijziging(en), dan heeft de Klant het recht de betreffende trainingsmodule kosteloos te annuleren. De Klant is in dit geval gehouden de kosten voor de al aangeboden trainingsonderdelen te voldoen.
 3. Indien een training als gevolg van een situatie van overmacht aan de zijde van Vrouwenkracht Coach Marieke niet kan doorgaan, is Vrouwenkracht Coach Marieke gerechtigd de training op een andere datum/tijdstip in te plannen. Vrouwenkracht Coach Marieke zal de Klant zo spoedig mogelijk hiervan in kennis stellen en met een voorstel voor alternatieve data komen waarop de betreffende training alsnog zal worden gegeven. De Klant heeft in geval van uitval van de training als gevolg van overmacht geen recht de overeenkomst te annuleren of te ontbinden. De Klant heeft evenmin recht op een (schade)vergoeding of terugbetaling.
 4. In geval van ontbinding of annulering dient de Klant het ontvangen trainingsmateriaal zo spoedig mogelijk aan Vrouwenkracht Coach Marieke terug te zenden. Vrouwenkracht Coach Marieke is gerechtigd de directe kosten van het terugzenden voor rekening te laten komen van de Klant. Het terugzenden is voor risico van de Klant. Indien de materialen niet worden ontvangen door Vrouwenkracht Coach Marieke, zal geen restitutie plaatsvinden.
 5. Vrouwenkracht Coach Marieke kan in uitzonderlijke gevallen op verzoek van de Klant een training verplaatsen naar een andere datum en/of ander tijdstip. De beslissing over het al dan niet verplaatsen van een training ligt uitsluitend bij Vrouwenkracht Coach Marieke. Vrouwenkracht Coach Marieke zal voor de administratieve verwerking van een verplaatsing €75,- exclusief btw bij de Klant in rekening brengen. De Klant dient uiterlijk binnen 14 dagen na het besluit van Vrouwenkracht Coach Marieke tot het verplaatsen van de training deze kosten (tezamen met eventuele andere nog verschuldigde kosten van de training) te voldoen. Onder deze kosten worden in ieder geval de kosten begrepen van de bijeenkomsten die al hebben plaatsgevonden voorafgaand aan de verplaatsing van de training, waaronder ook de Locatiekosten en de Arrangementskosten. Deze kosten zullen niet in mindering worden gebracht op de totale kosten van de verplaatste training.
 6. Vrouwenkracht Coach Marieke behoudt zich het recht voor om een training te wijzigen ten behoeve van een kwalitatieve verbetering van de training.
 7. Vrouwenkracht Coach Marieke behoudt zich het recht voor de in de Overeenkomst aangegeven groepsgrootte met maximaal twee deelnemers te vergroten.

Artikel 5 – Fysieke producten

 1. Retourneren is mogelijk, de verzendkosten voor retourneren zijn voor eigen rekening.
 2. Mits het product (boek) onbeschadigd is en opnieuw verkoopbaar, wordt het betaalde bedrag, exclusief verzendkosten, geretourneerd.

Artikel 6 – Betaling

 1. Betaling dient uiterlijk plaats te vinden op de vervaldatum zoals op de betreffende factuur is vermeld. Vrouwenkracht Coach Marieke hanteert een betalingstermijn van 7 dagen. Bij online aankopen is directe betaling van toepassing.
 2. Indien een Klant niet binnen de gestelde termijn betaalt, heeft Vrouwenkracht Coach Marieke het recht de Klant uit te sluiten voor verdere deelname. De betalingsverplichting komt hierbij niet te vervallen. Eventuele extra kosten die Vrouwenkracht Coach Marieke moet maken om het aan Vrouwenkracht Coach Marieke toekomende bedrag te innen, te weten incassokosten inclusief eventuele wettelijke rente, komen voor rekening van de Klant. Deze kosten bedragen ten minste 10% van het verschuldigde bedrag, met een minimum van € 115,-. Indien de Klant een particulier is, zullen de extra kosten worden berekend conform de toepasselijke wettelijke regelgeving.
 3. Indien de Klant heeft gekozen voor een betaling in termijnen en niet binnen de gestelde termijn wordt betaald, vervalt de mogelijkheid om in delen te betalen en is het restant van hetgeen nog moet worden voldaan ineens opeisbaar.
 4. De Klant is, onverminderd zijn overige verplichtingen, vanaf de vervaldatum van de factuur tot aan de dag van de volledige voldoening, wettelijke rente verschuldigd over de nog openstaande bedragen. Indien de Klant heeft gekozen voor betaling in termijnen en niet aan zijn betalingsverplichting voldoet, dan zijn vanaf het moment van verzuim van de Klant alle betalingstermijnen per direct opeisbaar.
 5. De Klant is te allen tijde verplicht tot betaling, ook als er een andere partij (bijvoorbeeld een werkgever) genoemd is als te betalen partij.

Artikel 7 – Prijs

 1. De kosten van iedere dienst en de betalingswijze (alsmede of betaling in termijnen mogelijk is) staan vermeld in de Overeenkomst, brochures en op de Website. De Locatiekosten en de Arrangementskosten maken een onlosmakelijk deel uit van de totale kosten van de training.
 2. Bij alle door de Vrouwenkracht Coach Marieke genoemde bedragen staat duidelijk vermeld of het bedrag inclusief of exclusief BTW is. In principe zijn de genoemde bedragen voor particulieren inclusief BTW en voor bedrijven zijn de genoemde prijzen exclusief BTW.
 3. Bij facturen naar het buitenland wordt de BTW verlegd en dien je deze zelf op te geven via de belastingdienst. Dit geld alleen voor buitenlandse bedrijven of onderneemsters.

Aanvullende voorwaarden Online programma’s

Artikel 8 a. Duur online/live Jaartraining

 1. Het commitment voor de online/live Jaartraining wordt aangegaan voor de duur van een jaar, tussentijdse opzegging is niet mogelijk en er vindt derhalve geen restitutie plaats.
 2. Te allen tijde is het bedrag voor het gehele jaar verschuldigd. Ook bij betaling via incasso.

Artikel 8 b.  Aansprakelijkheid Vrouwenkracht Coach Marieke

 1. In het geval dat Vrouwenkracht Coach Marieke aansprakelijk is voor schade aan de Klant of aan de deelnemers aan een Opleiding, is de aansprakelijkheid, ongeacht de grondslag van de aansprakelijkheid, in alle gevallen beperkt tot directe schade (aansprakelijkheid voor indirecte schade – bijvoorbeeld gevolgschade, vertragingsschade, winstderving en misgelopen omzet – is derhalve uitgesloten).
 2. Vrouwenkracht Coach Marieke is niet aansprakelijk voor schade aan eigendommen van de Klant of aan de deelnemers aan een training of coaching.
 3. Vrouwenkracht Coach Marieke is op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, die het gevolg is van (eventuele) foutieve of onvolledige informatie/aanbevelingen/adviezen verstrekt in verband met de training. Hieronder valt onder andere: de informatie/aanbevelingen/adviezen verstrekt door Vrouwenkracht Coach Marieke, de docent of via het trainingsmateriaal, de brochure of enig ander werk voortvloeiend uit of verband houdend met een training.
 4. Vrouwenkracht Coach Marieke is niet aansprakelijk indien een deelnemer de (veiligheids-)instructies niet in acht neemt.
 5. De in dit artikel beschreven aansprakelijkheidsbeperking strekt zich eveneens uit tot alle personen waarvoor Vrouwenkracht Coach Marieke verantwoordelijk is (zoals personen in dienst van Vrouwenkracht Coach Marieke of die door Vrouwenkracht Coach Marieke zijn aangesteld voor de uitvoering van de Overeenkomst).

Artikel 9– Uitval docent

 1. Bij ziekte en/of verhindering van een docent zal Vrouwenkracht Coach Marieke – voor zover mogelijk – voor gelijkwaardige vervanging zorgdragen. Indien vervanging niet mogelijk blijkt te zijn, zal Vrouwenkracht Coach Marieke de Klant zo spoedig mogelijk hiervan in kennis stellen en met een voorstel voor alternatieve data komen waarop de betreffende training alsnog zal worden gegeven.
 2. In geval van ziekte en/of verhindering van een docent heeft de Klant geen recht op een (schade)vergoeding. Vrouwenkracht Coach Marieke zal geen extra kosten in rekening brengen voor de verzorging van lesdagen voortvloeiende uit ziekte en/of verhindering van een docent.
 3. Een Klant kan niet kosteloos (i) een training of een coaching vanwege de uitval van een docent of (ii) de Overeenkomst tussentijds beëindigen vanwege de uitval van een docent.

Artikel 10 – Vertrouwelijkheid

 1. Vrouwenkracht Coach Marieke haar medewerkers en/of voor Vrouwenkracht Coach Marieke werkzame personen zullen de door de Klant verstrekte informatie vertrouwelijk behandelen. Vrouwenkracht Coach Marieke conformeert zich daarbij aan de geldende privacywetgeving.
 2. Vrouwenkracht Coach Marieke verwerkt de door de Klant verstrekte persoonsgegevens in overeenstemming met de privacy policy van Vrouwenkracht Coach Marieke (conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens, de AVG). De Klant garandeert dat de betrokkenen van wie persoonsgegevens worden verstrekt zijn geïnformeerd over de verwerking van hun gegevens door Vrouwenkracht Coach Marieke.

Artikel 11 – Intellectuele eigendomsrechten

 1. Alle intellectuele eigendomsrechten, inclusief het auteursrecht, die betrekking hebben op het door Vrouwenkracht Coach Marieke verstrekte en samengestelde Onderwijsmateriaal (behoudens in de handel zijnde boeken) behoren Vrouwenkracht Coach Marieke toe. Niets uit deze uitgaven mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt zonder schriftelijke toestemming van Vrouwenkracht Coach Marieke.
 2. De Klant staat ervoor in dat door hem/haar of door deelnemers ten behoeve van wie de training is afgenomen, aan verstrekte tekeningen, modellen, materiaal of andere werken geen intellectueel eigendomsrecht van derden aantasten of schenden.
 3. Het is de klant niet toegestaan het lesmateriaal, waaronder gebruikte methodes in gebruik te geven aan derden of over te dragen, deze ten behoeve van derden te gebruiken of de methode en het lesmateriaal binnen zijn eigen praktijk te gebruiken.

In het jaartraining model wordt door Vrouwenkracht Coach Marieke gewerkt met de Vrouwenkracht Methode®. Hiervoor is een licentie verschaft door de Vrouwenkracht Academie.

Artikel 13 – Gedragscode

De Vrouwenkracht Coach Marieke voert haar werkzaamheden uit volgens de gedragscode van CAT.

Artikel 14 – Recht- en forumkeuze

Op deze Overeenkomst en al hetgeen daarmee verband houdt of daaruit voortvloeit, is Nederlands Recht van toepassing. Eventuele geschillen in verband met deze overeenkomst of hieruit voortvloeiend, zullen aan de bevoegde rechter van het arrondissement van de woonplaats van Opdrachtnemer worden voorgelegd.

Artikel 15 – Privacy

Vrouwenkracht Coach Marieke gaat op gepaste wijze om met de door (potentiële) klanten verstrekte gegevens zoals omschreven in de privacyverklaring van Vrouwenkracht Coach Marieke.